Säännöt

HELSINGIN YLIOPISTON KEMISTIT ry

SÄÄNNÖT

Hyväksytty ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 30.5.2019


Yhdistyksen nimi on Helsingin Yliopiston Kemistit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään myös lyhennettä HYK. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Kokouksessa yhdistyksen jäsenillä on oikeus esittää asiansa myös ruotsiksi tai englanniksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kemian opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa. Samoin yhdistys pyrkii syventämään opiskelijoiden tieteellistä, ammatillista ja yhteiskunnallista tietoutta ja vastuuntuntoa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä 2§ mainittuihin asioihin liittyen esityksiä ja aloitteita ylioppilaskunnalle, yliopiston hallintoelimille, työmarkkinajärjestöille ja valtiovallalle. Lisäksi yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi omistaa osakkeita ja omistaa sekä hallita kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä yhdistyksen oman käytön kannalta tarpeellisessa laajuudessa.

Yhdistys harjoittaa edunvalvontaa ja järjestää keskustelutilaisuuksia. Lisäksi yhdistys edistää kulttuuri-, kerho- ja liikuntatoimintaa, tekee opintoretkiä ja järjestää illanviettoja.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa kemiaa joko perus- tai jatkotutkintoa varten opiskeleva henkilö. Jäseneksi voi myös liittyä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen tai muussa yliopistossa kemiaa opiskeleva henkilö.


Yhdistyksen varsinainen jäsen voi ilmoituksellaan siirtyä seniorijäseneksi suoritettuaan kemian alan akateemisen loppututkinnon. Lisäksi hallitus voi hyväksyä seniorijäseneksi muita yhdistyksen jäseniä, jotka ovat suorittaneet muun akateemisen loppututkinnon tai ovat entisiä jäseniä.


Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä jättämällä asiasta kirjallisen aloitteen hallitukselle. Ehdotus on otettava käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi, muussa tapauksessa asia katsotaan rauenneeksi.


Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.


Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tutustua yhdistyksen pöytäkirjoihin sekä seurata hallituksen kokouksia ja käyttää niissä puhevaltaa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä jäsenmaksukautena. Hallituksen on käsiteltävä jäsenen eroaminen.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§:n mainitsemissa asioissa, mikäli 2/3 annetuista äänistä pitää erottamista oikeutettuna. Erotettavalla on oikeus puolustautua ja osallistua asiasta mahdollisesti syntyvään äänestykseen.


Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.


10§

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.


11§

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään 14 vrk ennen kokouksen päivämäärää. Kokouksesta on ilmoitettava HYK:n jäsensähköpostilistalla, HYK:n kotisivuilla ja HYK:n opintososiaalisen tilan seinällä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii kirjallisesti hallitukselta yhdistyksen kokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän ilmoittamiaan asioita, on kokous kutsuttava koolle 14 vrk kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

Yhdistyksen kokousta ei saa pitää 1.6.-31.8. tai 21.12.-15.1.


12§

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Seniori- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu.


13§

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Henkilövalinnoissa äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä valittavia henkilöitä. Jokaisella äänioikeutetulla on yhtä monta ääntä kuin valittavia paikkoja on. Äänioikeutettu saa äänestää jokaista ehdokasta vain kerran kyseisessä vaalissa.

Asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan käsitellä jos 1/5 kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kuitenkaan yhdistyslain 23§:ssä mainittuja asioita ei voida käsitellä kokouskutsun ulkopuolelta. Tullakseen hyväksytyksi on tällaisen asian saatava vähintään 2/3 kannatus annetuista äänistä.


14§

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmi- tai maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
  • esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto varain- ja omaisuuden- hoidosta edelliseltä tilikaudelta, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  • päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus ja kantotapa varsinaisilta jäseniltä sekä seniori- ja kannatusjäseniltä

Hallituksen on jätettävä tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa.

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
  • valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja seuraavalle toimintakaudelle
  • päätetään hallituksen koko seuraavalle toimintakaudelle
  • valitaan yhdistykselle muut hallituksen jäsenet seuraavalle toimintakaudelle.
  • valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

15§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittuna puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja 5-14 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.


16§

Hallituksen puheenjohtaja, yhdistyksen toiminnanjohtaja ja yhdistyksen taloudenhoitaja valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.


17§

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja käyttää toimeenpanovaltaa. Hallitus valitsee tarvittavat virkailijat sekä päättää heidän tehtävistään. Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Yhdistystä edustaa hallitus.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai muu yhdistyksen hallituksen määräämä henkilö.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava yhtä arkipäivää etukäteen hallituksen sekä jäsenistön sähköpostilistoilla.


18§

Hallituksen kokous vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hänen omasta pyynnöstään. Tällöin hänen tilalleen voidaan valita toinen henkilö seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen, mikäli 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä pitää erottamista oikeutettuna. Tarvittaessa erotetun tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen ehdottomalla äänten enemmistöllä samassa kokouksessa. Erottamisesta ja uuden jäsenen vaalista on mainittava kokouskutsussa.


19§

Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään viikon välein. Kokouksista on ilmoitettava ainakin kolmessa helsinkiläisessä sanomalehdessä. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa siirtyy sen puhdas omaisuus Suomalaisten Kemistien Seuralle. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan purkamiskokouksessa viisi pesänselvitysmiestä.


20§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos yli 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta ja seuraavassa aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä hyväksyy sen.


21§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.


22§

Muissa kysymyksissä noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


23§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata varsinaisten jäsenten saavutettuja jäsenoikeuksia.