Yhdenvertaisuusohjelma

Tämän ohjelman tarkoitus on edistää tasa-arvoista ajattelutapaa ja toimintaa Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n (jatkossa HYK) toiminnassa kattaen sekä aktiivit että jäsenet. Ohjelmassa asetetaan selkeät normit ja tavoitteet yhdenvertaisuuskysymyksiä koskien ja huomioidaan myös Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka soveltamista järjestön aktiiveilta vaaditaan. Tällä ohjelmalla pyritään myös lisäämään HYKin toiminnan avoimuutta ja saavutettavuutta sekä ennaltaehkäisemään järjestön sulkeutumista ja toiminnan yksipuolistumista sekä sokeita kohtia.

HYK haluaa antaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden olla oma itsensä pitämällä kiinni yhdenvertaisuuden toteutumisesta järjestön piirissä. Yhdenvertaisuuden nimissä kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia riippumatta heidän etnisestä, kansallisesta, kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustastaan, kielestään, iästään, sukupuolestaan, sukupuoli-ilmaisustaan, seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisestaan, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Minkäänlaista syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä henkilöön liittyvistä syistä ei suvaita HYKin toiminnassa.

Kemian koulutusohjelmiin tulee vuosittain opiskelemaan kaiken ikäisiä, eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joille on annettava aikaa sopeutua uuteen ympäristöön. HYK toiminnassa korostuvat usein aktiiviset ja runsaasti juhlissa käyvät opiskelijat muiden jäädessä taka-alalle. Tämän ilmiön huomioimiseksi HYK järjestää monipuolista toimintaa, jolla pyritään tavoittamaan kaikki jäsenet. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi alkoholittomien tapahtumien riittävään määrään ja variaatioon. Tapahtumissaan HYK huomioi säännönmukaisesti eri ruokavaliot. Eri ruokavalioita noudattaville tarjoillaan yhtä laadukkaita vaihtoehtoja. Esimerkiksi alkoholittomaksi tarjoiluksi ei kelpaa pelkkä vesi. Juhlatilaisuuksissa vältetään sitsilauluja ja vitsejä, jotka loukkaavat eri ihmisryhmiä.

HYK nimeää vuodelle 2021 jälleen häirintäyhdyshenkilöt ja yhdenvertaisuusvastaavat. Näihin virkoihin valittuja henkilöitä kannustetaan kouluttautumaan edellisen viranhaltijan ja/tai HYYn opastuksella sekä perehtymään HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Häirintäyhdyshenkilö huolehtii siitä, että jokainen HYKin jäsen voi käydä tapahtumissa pelkäämättä oman turvallisuutensa puolesta. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, jos kokee tulleensa ahdistelluksi tai muuten häirityksi ainejärjestön järjestämissä tapahtumissa tai kampustiloissa. Häirintäyhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus eikä hän saa kertoa yhteydenoton sisällöstä ilman asianomaisen lupaa. Yhteydenotoissa häirintäyhdyshenkilö toimii ensisijaisesti tukihenkilönä eikä yritä itse tuomita tai ratkaista tapahtunutta. HYK noudattaa HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja HYYn ja Matlu-klusterin turvallisen tilan periaatteita. Turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan kattavasti erityisesti suurien tapahtumien yhteydessä.

Häirintäyhdyshenkilöt ja yhdenvertaisuusvastaavat huolehtivat siitä, että HYKin tapahtumissa on turvallista niin fyysisesti kuin sosiaalisesti. Tapahtumapaikoiksi valitaan fyysisesti turvallisia tiloja ja esimerkiksi keittiön turvallisuuteen ja hätäuloskäyntien saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Tapahtuman järjestäjillä on valtuus poistaa asiattomia tai häiritsevästi käyttäytyviä henkilöitä tilaisuuksista tapahtumaturvallisuuden takaamiseksi.

Hallitus voi päättää antaa häirintäyhdyshenkilön tai yhdenvertaisuusvastaavan toteamasta häirintätapauksesta varoituksen häirinnän aiheuttaneelle henkilölle. Varoituksen jälkeen jatkuvasta tai muuten vakavaluonteisesta häirinnästä ja asiattomasta käytöksestä voidaan asettaa häirintää aiheuttaneelle osallistumiskielto HYKin tapahtumiin hallituksen päätöksestä. Osallistumiskieltoon ei kuulu hallituksen ja yhdistyksen kokoukset eikä edunvalvontatapahtumat, jotta jäsenen edunvalvonta voi jatkua. Osallistumiskiellon pituus voidaan määrittää häirinnän tai asiattoman käytöksen luonteen ja vakavuuden mukaan.

HYK palvelee pääasiassa Helsingin yliopiston kemian osaston opiskelijoita. Jäseniä kannustetaan tulemaan mukaan sekä yhdistyksen että hallituksen kokouksiin kertomaan omista ajatuksistaan ja ideoistaan. Jäsenistön aktivoiminen on suuri haaste, joten pyrimme tekemään HYKin kokoustoiminnasta avointa ja helposti lähestyttävää. Etenkin yhdistyksen kokouksiin tuodaan tarjolle pientä purtavaa osallistumisen rohkaisemiseksi. Kokous- ja juhlatilojen suhteen pyritään esteettömyyteen. HYK kerää myös systemaattisesti vuosittain palautetta omasta toiminnastaan ja sen kehityskohteista koko jäsenistöltä.

HYKin henki ja sielu, Opsos (Opintososiaalinen tila) on kaikille avoin tila. Sieltä ei käännytetä ketään pois ja hallitus pyrkii jatkuvasti parantamaan tilan viihtyvyyttä ylläpitämällä miellyttävää yhteishenkeä.

HYKin tiedotus tapahtuu suomeksi ja englanniksi vaihto-opiskelijoiden ja muiden kansainvälisten jäsenten huomioon ottamiseksi. Tapahtumissa huomioidaan mahdolliset kielimuurit esimerkiksi valmistautumalla siihen, että sitsien laulunjohtajan puhe pitää tulkata englanniksi puheenvuoron jälkeen. Vaihto-opiskelijat ja muut kansainväliset opiskelijat otetaan erityisesti huomioon tapahtumien suunnittelussa ja heitä rohkaistaan osallistumaan tapahtumien toteuttamiseen. Näin voidaan luoda kaikille mahdollisimman miellyttävän ja hauskan ympäristön tapahtumiin. Tiedotus tapahtumista tehdään englanniksi myös suoraan kv-tuutoreidenkin kautta.

HYK on poliittisesti sitoutumaton järjestö eikä ota kantaa jäsenistön tai aktiivien poliittiseen toimintaan. HYK ei asetu tukemaan yksittäisiä ehdokkaita tai ryhmiä ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa.